Nam Úc công bố quy định mới và ngày mở nhận bảo lãnh bang visa 188 năm 2021-22

Trong năm chương trình 2021-22, Nam Úc đã loại bỏ hai bước khỏi quy trình đăng ký của dòng visa 188 như sau:

  • Loại bỏ chuyến khảo sát Nam Úc 
  • Loại bỏ yêu cầu gửi biểu mẫu “Ý định đăng ký – ITA” (Intention to apply)

Theo đó, chính quyền bang sẽ đánh giá các đơn xin đề cử đối với dòng visa 188 trong bốn đợt vào từng quý trong năm chương trình 2021-22 để hỗ trợ quản lý hạn ngạch phân bổ do Bộ Di Trú Úc (DHA) cung cấp trong giai đoạn này.

Cụ thể các đợt này như sau:

  • Đánh giá Đợt 1: 02.08.2021 – 24.09.2021
  • Đánh giá Đợt 2: 25.10.2021 – 17.12.2021
  • Đánh giá Đợt 3: 31.01.2022 – 25 .03.2022
  • Đánh giá Đợt 4: 02.05.2022 – 24.06.2022

Lịch trình đánh giá đơn xin đề cử có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng hồ sơ nhận được hàng quý và sẽ được cập nhật sau khi mỗi đợt đánh giá kết thúc

Đơn xin đề cử của tiểu bang cho các dòng Kinh doanh Đổi mới, Nhà đầu tư & Nhà đầu tư Trọng yếu sẽ chính thức mở vào Thứ Ba, ngày 20.07.2021. 

Tất cả thông tin về các yêu cầu đề cử bang Nam Úc vào năm chương trình 2021-22 và quy trình đăng ký sẽ có trên trang web của bang vào trước Thứ Ba 20.07.2021.

Nguồn thông tin: Chính quyền Bang Nam Úc